بازی های آنلاین ، بازی فلش ، بازی سلامت

شما باید از دکمه های جهت نما استفاده کنید و میوه هارو بخورید ،سبز برای افزایش قدرتتون سبزیجات بخوریدسبز،مراقبم باشید به دشمنانتون برخورد نکنید.لبخند