بازی های آنلاین ، بازی فلش ، بازی سلامت

شما باید با کاستن گل و آبیاری گلها،زنبورها را به سمت گلها کشانده تا برایت تولید عسل کنند و بعد شیشه های عسل را بفروشیچشمک