بازی های آنلاین ، بازی فلش ، بازی سلامت

شما باید سفینه را در مسیر درست هدایت کنید و از سقوط آن و برخورد با صخره ها و سنگ ها جلوگیری کنید.میوه های قرار گرفته بر سر مسیر خود را برای کسب سوخت و انرژی بخورید .لبخند