بازی های آنلاین ، بازی فلش ، بازی سلامت

وظیفه ی شما به عنوان یک پیشخدمت این است که غذاهایی که مشتریان سفارش میدهند را به خاطر سپرده و برای آنها بیاورید.لبخند