بازی های آنلاین ، بازی فلش ، بازی سلامت

شما باید میوه ها را بخورید تا به مرحله ی بعد برویدلبخند،هنگام مواجهه با ویروس ها با گلوله آنها را بکشید.شیطان