بازی های آنلاین ، بازی فلش ، بازی سلامت

کودک در بین سیگاری ها گیر افتاده استآخ،شما باید با برداشتن الماس ها برای کودک سدسازی کنید تا راه سیگاری ها به سمت کودک بسته شود.ابرو